لیست قیمت تابلوهای دیجیتال LED

اعتماد شما سرمایه و افتخار ماست.

تابلوهای تک رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
137×40 64×16 1024 تک رنگ 614400
200×45 96×16 1536 تک رنگ 921600
265×45 128×16 2048 تک رنگ 1228800
300×45 144×16 2304 تک رنگ 1382400
340×45 160×16 2560 تک رنگ 1536000
400×45 192×16 3072 تک رنگ 1843200
200×65 96×24 2304 تک رنگ 1382400
265×65 128×24 3072 تک رنگ 1843200
300×65 144×24 3456 تک رنگ 2073600
340×65 160×24 3840 تک رنگ 2304000
400×65 192×24 4608 تک رنگ 2764800
200×90 96×32 3072 تک رنگ 1843200
265×90 128×32 4096 تک رنگ 2457600
300×90 144×32 4608 تک رنگ 2764800
340×90 160×32 5120 تک رنگ 3072000
400×90 192×32 6144 تک رنگ 3686400

مبنای محاسبه =   تعداد پیکسل ×  600  = قیمت تابلو

تابلوهای سه رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
137×40 64×16×2 2048 سه رنگ 1126400
200×45 96×16×2 3072 سه رنگ 1689600
265×45 128×16×2 4096 سه رنگ 2252800
300×45 144×16×2 4608 سه رنگ 2534400
340×45 160×16×2 5120 سه رنگ 2816000
400×45 192×16×2 6144 سه رنگ 3379200
137×65 64×24×2 3072 سه رنگ 1689600
200×65 96×24×2 4608 سه رنگ 2534400
265×65 128×24×2 6144 سه رنگ 3379200
300×65 144×24×2 6912 سه رنگ 3801600
340×65 160×24×2 7680 سه رنگ 4224000
400×65 192×24×2 9216 سه رنگ 5068800
137×90 64×32×2 4096 سه رنگ 2252800
200×90 96×32×2 6144 سه رنگ 3379200
265×90 128×32×2 8192 سه رنگ 4505600
300×90 144×32×2 9216 سه رنگ 5068800
340×90 160×32×2 10240 سه رنگ 5632000
400×90 192×32×2 12288 سه رنگ 6758400

کلیه تابلو ها با دات ماتریس cm 2 می باشد. هر پیکسل به قیمت 1100 تومان ارزش بندی می گردد. مبنای محاسبه =  تعداد پیکسل × 1100  = قیمت تابلو

تابلوهای هفت رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
200×50 96×16×3 4608 هفت رنگ 2457600
330×50 128×16×3 6144 هفت رنگ 3276800
370×50 144×16×3 6912 هفت رنگ 3686400
410×50 160×16×3 7680 هفت رنگ 4096000
500×50 192×16×3 9216 هفت رنگ 4915200
250×75 96×24×3 6912 هفت رنگ 3686400
330×75 128×24×3 9216 هفت رنگ 4915200
370×75 144×24×3 10368 هفت رنگ 5529600
410×75 160×24×3 11520 هفت رنگ 6144000
500×75 192×24×3 13824 هفت رنگ 7372800
250×100 96×32×3 9216 هفت رنگ 4915200
330×100 128×32×3 12288 هفت رنگ 6553600
370×100 144×32×3 13824 هفت رنگ 7372800
410×100 160×32×3 15360 هفت رنگ 8192000
500×100 192×32×3 18432 هفت رنگ 9830400

کلیه تابلو ها با دات ماتریس cm 2.5 تنظیم گردیده است که می تواند در دات ماتریسcm 2 نیز تنظیم گردد. هر پیکسل هفت رنگ به قیمت 1600تومان می باشد .

مبنای محاسبه   =   تعداد پیکسل     ×       1600      =      قیمت تابلو