لیست قیمت تابلوهای دیجیتال LED

توجه : قیمتها در سال 91 به میزان 15% نسبت به ارقام زیر افزایش یافته است

تابلوهای تک رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
137×40 64×16 1024 تک رنگ 512000
200×45 96×16 1536 تک رنگ 768000
265×45 128×16 2048 تک رنگ 1024000
300×45 144×16 2304 تک رنگ 1152000
340×45 160×16 2560 تک رنگ 1280000
400×45 192×16 3072 تک رنگ 1536000
200×65 96×24 2304 تک رنگ 1152000
265×65 128×24 3072 تک رنگ 1536000
300×65 144×24 3456 تک رنگ 1728000
340×65 160×24 3840 تک رنگ 1920000
400×65 192×24 4608 تک رنگ 2300000
200×90 96×32 3072 تک رنگ 1536000
265×90 128×32 4096 تک رنگ 2048000
300×90 144×32 4608 تک رنگ 2300000
340×90 160×32 5120 تک رنگ 2560000
400×90 192×32 6144 تک رنگ 3070000

مبنای محاسبه =   تعداد پیکسل ×  500  = قیمت تابلو

تابلوهای سه رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
137×40 64×16×2 2048 سه رنگ 849000
200×45 96×16×2 3072 سه رنگ 1275000
265×45 128×16×2 4096 سه رنگ 1699000
300×45 144×16×2 4608 سه رنگ 1912000
340×45 160×16×2 5120 سه رنگ 2125000
400×45 192×16×2 6144 سه رنگ 2550000
137×65 64×24×2 3072 سه رنگ 1275000
200×65 96×24×2 4608 سه رنگ 1912000
265×65 128×24×2 6144 سه رنگ 2550000
300×65 144×24×2 6912 سه رنگ 2860000
340×65 160×24×2 7680 سه رنگ 3185000
400×65 192×24×2 9216 سه رنگ 3285000
137×90 64×32×2 4096 سه رنگ 1690000
200×90 96×32×2 6144 سه رنگ 2550000
265×90 128×32×2 8192 سه رنگ 3390000
300×90 144×32×2 9216 سه رنگ 3820000
340×90 160×32×2 10240 سه رنگ 4250000
400×90 192×32×2 12288 سه رنگ 5000000

کلیه تابلو ها با دات ماتریس cm 2 می باشد. هر پیکسل به قیمت 830 تومان ارزش بندی می گردد. مبنای محاسبه =  تعداد پیکسل × 830  = قیمت تابلو

تابلوهای هفت رنگ

ابعاد(cm) تعداد پیکسل تعداد کل LED نوع قیمت کل (تومان)
200×50 96×16×3 4608 هفت رنگ 2150000
330×50 128×16×3 6144 هفت رنگ 2850000
370×50 144×16×3 6192 هفت رنگ 2253000
410×50 160×16×3 7680 هفت رنگ 3580000
500×50 192×16×3 9216 هفت رنگ 4300000
250×75 96×24×3 6912 هفت رنگ 3225000
330×75 128×24×3 9216 هفت رنگ 4300000
370×75 144×24×3 10368 هفت رنگ 4830000
410×75 160×24×3 11520 هفت رنگ 5376000
500×75 192×24×3 13824 هفت رنگ 6450000
250×100 96×32×3 9216 هفت رنگ 4300000
330×100 128×32×3 12288 هفت رنگ 5730000
370×100 144×23×3 13824 هفت رنگ 6460000
410×100 160×32×3 15360 هفت رنگ 7168000
500×100 192×32×3 18432 هفت رنگ 8600000

کلیه تابلو ها با دات ماتریس cm 52 تنظیم گردیده است که می تواند در دات ماتریس cm2نیز گردد. هر پیکسل هفت رنگ به قیمت 1400تومان می باشد . مبنای محاسبه   =   تعداد پیکسل     ×       1400      =      قیمت تابلو